Sunday, December 11, 2005

 

MOD.POR kiest voor werk en inkomen

MOD.POR deel-programma voor werk en inkomen
Lijst 4, Statenverkiezingen 27 januari 2006

De sleutel tot een vitale samenleving is werk. Het volgende programma richt zich derhalve op de terugkeer van volledige werkgelegenheid zodat iedereen die wil en kan werken daartoe ook in staat wordt gesteld. De lonen dienen te zorgen voor een redelijke bestaan. Goede werkomstandigheden, gezondheid en goede sociale voorzieningen zijn een basisvoorwaarde. Bedrijven moeten winstgevend kunnen zijn, werkgevers moeten initiatieven kunnen ontplooien en niet gebukt gaan onder hoge financiële en administratieve lasten.

De Antillen kennen aan de onderkant van de arbeidsmarkt lage lonen als gevolg van de concurrentie van de omringende landen, maar aan de bovenkant van de arbeidsmarkt hoge lonen als gevolg van de concurrentie met de hoog-ontwikkelde landen. De overheid heeft de taak om te voorkomen dat de inkomensverschillen niet te groot worden, dat de armsten een redelijk bestaan hebben en dat de rijkeren daaraan bijdragen. Wanneer de overheid zorgt voor een veilige samenleving met goede voorzieningen, mag verondersteld worden dat de rijkeren inderdaad bereid zijn om een wat hogere belasting te betalen.

Zolang de Antillen nog geen autonome provincie van Nederland vormen hanteert MOD.POR de volgende uitgangspunten voor beleid:

(1) Het streven is volledige werkgelegenheid. Het stelsel van belastingen en premies moet herzien worden, de investeringen in bedrijven en onderwijs moeten toenemen, de bedrijven moeten winstgevend kunnen zijn.

(2) De werkloosheid is schrikbarend hoog, vooral voor de laagste loongroepen. Van de beroepsbevolking van Curaçao van 60.000 personen zijn 9.600 personen werkloos, ofwel 16%. De werkloosheid onder de jeugd is 37%. Op Bonaire is de werkloosheid weliswaar lager maar nog steeds 9% en met een jeugdwerkloosheid van 25%. De werkloosheid moet worden aangepakt via de vraagkant en de aanbodkant.

Vraagkant: De loonkosten voor de laagste loongroepen zullen verlaagd worden zodat werkgevers gemakkelijker mensen in dienst kunnen nemen. Voor werkenden wordt het bestaansminimum bepaald op ANG 890 per maand. Dit bestaansminimum wordt geheel vrijgesteld van belastingen en premies, zodat werkgevers mensen voor dat loon kunnen aannemen. Dit wordt gefinancierd uit het belastingvacuüm.

Aanbodkant: Voor de onderstand komt er "workfare" in plaats van "welfare". Er komt een Directie Werkvoorziening die mensen in de onderstand doorgeleidt naar de arbeidsmarkt, via training, monitoring, subsidies, werkervaringsplaatsen, werkplaatsen. Er komt een micro-beleid met speciale programma's voor probleemgroepen zoals dropouts, tienermoeders, (drugs-) verslaafden, (functioneel) analfabeten en dergelijke. De kosten van bestaan voor een individu in de onderstand wordt gezet op ANG 790, waarbij een deel vrij te besteden is maar een ander deel wordt verbonden aan goede besteding via huursubsidie en dergelijke.

Op scholen wordt een extra inspanning gedaan opdat de leerlingen goed terecht komen. In alle gezinnen met schoolgaande kinderen komen computers. Er wordt meer aan sport gedaan, er komen meer culturele activiteiten, met zang, dans en theater, en er komt minstens een honkbalschool.

(3) Er komt convergentie naar het Nederlandse systeem van sociale zekerheid, gebruik makend van de opgedane ervaring en met vermijding van de gemaakte fouten, en alles passend aan de ILO voorwaarden. Er komen fondsen voor Kinderbijslag, AAW/WAO, cessantia (WW), en er komt een Algemene Ziektekosten Verzekering. De fondsen worden beheerd op afstand van de politiek met dekkende premies, waarbij deze premies een premievrije voet hebben op de hoogte van het bestaansminimum en waarbij er vanuit de solidariteitsgedachte geen premiegrens is. Ook de individuele AOV-uitkering wordt verhoogd naar ANG 790. Als gevolg van de vergrijzing kan enige verhoging van de AOV-leeftijd overwogen worden.

(4) De belastingverlagingen van de afgelopen jaren worden ongedaan gemaakt zodat de hoogste inkomens weer naar draagkracht bijdragen.

(5) De omzetbelasting wordt omgevormd naar een turnover belasting zoals op Sint Maarten tegen het lagere tarief van 2%.

(6) De percelen worden geherwaardeerd uitgaande van de wet van 1908 zoals die voor 1999 gegolden heeft.

(7) De markt van de commerciële banken wordt geherstructureerd, met meer concurrentie en lagere rentes voor bedrijven en hypotheken. Er komt een fonds om burgers met financiële schulden te helpen met herfinanciering. Er komt een onderzoek naar het beleid van de commerciële banken die zulke schulden in de hand hebben gewerkt. Enerzijds lijkt de rente te hoog als gevolg van te weinig concurrentie, anderzijds kan het zijn dat banken te gemakkelijk lenen.

(8) De Bank van de Nederlandse Antillen had in 2000 een vermogen van 17% van het nationaal inkomen. In 2004 was dat 25%. Dat betekent dat de BNA in de laatste vijf jaar zo'n 8% van het nationaal inkomen heeft opgepot en dat betekent dat de overheidsschuld helemaal niet zo hoog is zoals vaak wordt beweerd. Deze situatie is te saneren via: (a) verkopen van 2/3 van de goudvoorraad, (b) schrappen van de overheidsobligaties bij de BNA die niet nodig zijn voor open-markt-operaties, (c) herfinanciering van de helft van de schuld in dollars tegen de lage dollarrente. Voor het monetaire beleid blijft de koppeling aan de US dollar bestaan maar wordt voortaan ook de lage US rente gevolgd in plaats van een hoge eigen rente te houden. Hierbij wordt de inflatie beperkt via (i) de openheid van de economie, (ii) loonbeleid, (iii) het beleid t.a.v. de banken.

(9) Er wordt een programma opgezet om Antillianen in Nederland te stimuleren om naar de Antillen terug te komen. Wanneer Antillianen in Nederland door falende integratie aldaar in het criminele circuit zijn terecht gekomen, kan de Nederlandse overheid deels verantwoordelijk worden geacht omdat men de problemen op hun beloop heeft gelaten. Voor de andere Antillianen geldt dat zij waardevolle kennis en ervaring hebben opgedaan zodat het belangrijk voor de Antillen is wanneer zij zouden terugkeren.

(10) Er komt een impuls in de kenniseconomie, met uitbreiding van de mogelijkheden van de UNA en andere educatieve instellingen. Er komen meer studierichtingen, er wordt meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het internet, en de universiteit krijgt een grotere uitstraling naar het bedrijfsleven.

(11) De privatisering van de overheids-NV’s wordt geëvalueerd, waarbij met name gekeken wordt of ten onrechte nieuwe monopolies zijn geschapen met slechte dienstverlening en te hoge salarissen. Er komt nieuwe regulering om zulke uitwassen onmogelijk te maken.

(12) Er komt een Economisch Hof - een Centraal Planbureau met een verankering in de Eilandregeling - met de taak om de begroting te onderbouwen met economische analyses en ramingen, en toe te zien op de kwaliteit van de gebruikte informatie. Het Economisch Hof krijgt het recht om een veto over de begroting uit te spreken wanneer de informatie daarin niet de juiste kwaliteit heeft.

Comments:
Hi, You have a great site!
I was looking for a Dutch site on kredieten and Google gave your blog too. I thought it was cool! :-) Thanks!
 
Hi, You have a great site!
I was looking for a Dutch site on financieringen and Google gave your blog too. I thought it was cool! :-) Thanks!
 
waarom niet:)
 
Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?